ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN


Van:
Zuid Gevelonderhoud b.v.
Hammolenweg 7B 6466 XT Kerkrade


Artikel 1 Definities
A. In deze voorwaarden wordt onder “gebruiker” verstaan:

Zuid Gevelonderhoud Bv Hammolenweg 7B
6466 XT Kerkrade

B. In deze voorwaarden wordt onder ‘wederpartij” verstaan: de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid die met gebruiker een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.


Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden


A. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van gebruiker en voor iedere overeenkomst tussen gebruiker en een wederpartij waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen gebruiker en wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

B. De wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met gebruiker gesloten overeenkomst in te stemmen.

Artikel 3 Offertes

A. Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven, zijn - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend.

B. Alle overeenkomsten, ook indien en voorzover zij door al dan niet in dienst van gebruiker zijnde personen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

C. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 4 dagen na verzending door gebruiker schriftelijk (indien mogelijk per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) bezwaren zijn ontvangen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst/meer- en minderwerk

A. Gebruiker bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de wederpartij tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

B. Gebruiker is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit volgens gebruiker een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

C. Door gebruiker verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.


D. Gebruiker is gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van wederpartij, indien het uitvoeren van dit meerwerk noodzakelijk is voor het voltooien van de opdracht, en indien de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen dan 5% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

E. Indien het meerwerk meer dan 5% afwijkt van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag treden partijen in overleg omtrent te nemen maatregelen.

F. Indien sprake is van minderwerk dan wordt aan de wederpartij maximaal 10% van de minderprijs in rekening gebracht als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst.

Artikel 5 Informatie- en medewerkingsplicht wederpartij

A. De wederpartij zorgt er voor dat alle gegevens welke gebruiker redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van gebruiker. De aanlevering van voornoemde stukken geschiedt op een door gebruiker nader bepaalde wijze. Tevens verschaft wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.

B. Gebruiker heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.

C. Wederpartij is gehouden om de schade die gebruiker door deze vertraging lijdt te vergoeden.

Artikel 6 Vertrouwelijke informatie

Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

Artikel 7 Zekerheidsstelling

A. Gebruiker is steeds gerechtigd, alvorens met de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.

B. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft gebruiker het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd de aan gebruiker alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten.

Artikel 8 Wijzigingen in de overeenkomst

A. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van gebruiker te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de wederpartij.

B. Gebruiker behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.

C. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door gebruiker wordt overschreden. Voor dergelijke vertraging draagt gebruiker geen verantwoordelijkheid.

Artikel 9 Wijzigingen in de af te leveren zaken

Gebruiker is bevoegd zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de in de (koop)overeenkomst omschreven zaken, doch op functioneel gebied gelijk daarmee zijn. Indien gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 10 Levering

A. Gebruiker bepaalt de wijze van levering van diensten (en/of verzending).

B. Tenzij anders overeengekomen is het gekochte, c.q. bestelde, c.q. geleverde diensten voor risico van de wederpartij vanaf (op)levering. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf gebruiker. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door gebruiker met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

C. De wederpartij is verplicht de gekochte, c.q. bestelde, c.q. te leveren zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

D. Gebruiker behoudt zich het recht voor om niet tot afwerking van het project over te gaan, indien zij van de wederpartij nog posten te vorderen heeft van ouder dan 30 dagen.

Artikel 11 Levertijd

Een overeengekomen levertijd voor diensten en goederen is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 12 Deelleveringen

Het is gebruiker toegestaan verkochte, c.q. te leveren diensten zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 13 Gebreken; klachttermijnen

A. De wederpartij dient de gekochte, c.q. geleverde diensten en of zaken bij af/oplevering- of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van gebruiker dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan of nadat oplevering plaatsvindt. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of het opgeleverde wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemt met overeengekomene;
 • of het opgeleverde voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

B. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze onmiddellijk mondeling en binnen 3 werkdagen na aflevering of oplevering schriftelijk aan gebruiker te melden.

C. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan gebruiker.

Artikel 14 Monsters, modellen en voorbeelden

Als gebruiker een afbeelding, model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van de afbeelding, het monster, model of voorbeeld afwijken.

Artikel 15 Beëindiging van de overeenkomst

A. De vorderingen van gebruiker op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zij verplichtingen zal voldoen;
 • indien gebruiker de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

B. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16 Recht van retentie

Gebruiker is gerechtigd om alle zaken die aan haar door de wederpartij zijn verstrekt of alle zaken die zij ten behoeve van de wederpartij heeft vervaardigd onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die gebruiker besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde zaken, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de wederpartij, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

A. De door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten (koop)overeenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de (koop)overeenkomst(en) door gebruiker verrichte of te verrichten diensten,
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) (koop)overeenkomst(en).

B. Door gebruiker afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

C. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen is gebruiker gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag.

D. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 18 Prijzen

A. Tenzij anders vermeldt, zijn de prijzen van gebruiker:

 1. gebaseerd op levering af het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van gebruiker;
 2. exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
 3. exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
 4. vermeldt in Nederlandse valuta/Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

Artikel 19 Prijsverhoging

A. Indien gebruiker met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker gerechtigd tot verhoging van de prijs bij wijzigingen in voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke materialen, lonen, premies van welke aard dan ook, belastingen en/of andere factoren, die de prijs van de gekochte zaken bepalen. Dit houdt in dat wanneer het werk langer duurt dan zes maanden er een indexering toegepast zal worden op overeengekomen prijs.

B. Gebruiker mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 20 Betaling

A. Betaling dient als volgt te geschieden:

Binnen veertien dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een op de overeenkomst of factuur genoemde bankrekeningnummers ten name van gebruiker;

Na het verstrijken van bovenstaande betalingstermijn is de wederpartij in verzuim: de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 4% ( met een minimum bedrag van € 250,00 ).

B. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

C. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

D. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 21 Incassokosten

A. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd een bedrag van tenminste 15% van de brutofactuurwaarde (met een minimum van € 250,00), zulks vermeerderd met € 75,00 aan administratiekosten.

Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

B. De wederpartij is jegens gebruiker de door gebruiker gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien gebruiker en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 22 Aansprakelijkheid

A. Gebruiker is jegens de wederpartij uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 1. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar (leidinggevende) ondergeschikten;
 2. ter zake van bijkomende dienstverlening is de aansprakelijkheid van gebruiker uitsluitend beperkt tot de factuurwaarde.
 3. Overigens is de aansprakelijkheid van gebruiker uitsluitend beperkt tot de factuurwaarde.
 4. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor schade aan rolluiken e.d ( deze dient u vooraf te verwijderen is dit niet mogelijk zullen deze zo goed als mogelijk door ons worden afgeplakt tevens accepteren wij geen aansprakelijkheid aan schade van verflagen van de kozijnen e.d die aan onze afplakfolies blijven vastkleven.


B. 1 Gebruiker is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor lekkage na een vochtwerende behandeling door gebruiker in de volgende gevallen:

 •  Wortelgroei;
 • Verzakkingen;
 • Graafwerkzaamheden;
 • Werkzaamheden aan of in de muur;
 • Vloervernieuwingen;
 • Natuurrampen;
 • Brandschade;
 • Trillingen t.g.v. langsrijdend verkeer;
 • Verankeringen van kozijnen;
 • Weersinvloeden.
 • En iedere andere aantasting van de bewerkte muur en vloer.

  B.2 Gebruiker is verder niet aansprakelijk voor voegwerk dat loslaat tengevolge van het reeds in 22. B.1 vermelde.


  B.3 Gebruiker is verder niet aansprakelijk voor:
 • het instorten van muren bij voegwerkzaamheden tengevolge van voor hem onzichtbare of niet medegedeelde verborgen gebreken.
 • schade aan voorwerpen die tengevolge van hun werkzaamheden van de muur vallen.
  schade t.g.v. rondvliegend afval bij hun werkzaamheden. (dit is onmogelijk want de muren en de steigers worden door netten en plastic folie afgeschermd)
 • schade aan kozijnen (deze worden namelijk afgeplakt voor aanvang van de werkzaamheden).

  Artikel 23 Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

A. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan gebruiker zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: weersomstandigheden, stakingen in andere bedrijven dan die van gebruiker: wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van gebruiker; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet- voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan gebruiker afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

B. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

C. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

D. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 24 Verjaring

Alle rechtsvorderingen van de wederpartij uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 25 Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en gebruiker, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Maastricht. Gebruiker blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 26 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.( BW )

Artikel 27 Wijziging van de voorwaarden

Gebruiker is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
Gebruiker zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 28 Transport

A. Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van wederpartij. Ook indien gebruiker voor het transport zorgdraagt, is wederpartij aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Wederpartij dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

B. Mocht een beroep op artikel 28.A niet opgaan dan is gebruiker nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat zij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van wederpartij zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan wederpartij cederen.

C. Indien het vervoer door gebruiker wordt verzorgd, dient wederpartij er voor zorg te dragen dat de plaats van levering met het door gebruiker gebruikte voertuig kan worden bereikt.

Artikel 29 Herroepen opdracht

Wanneer een wederpartij een verstrekte opdracht herroept, dient de wederpartij het gehele honorarium dat gebruiker zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Artikel 30 Retourzendingen

Tenzij anders overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde zaken niet teruggenomen.